..: اردوي دزفول پايه هفتم :..


  

     

آدرس : میدان تجریش – خیابان شهید دربندی(مقصودبیک) – کوچه شهید تهرانی – پلاک 5
تلفن : 22710468-22730958-22730959
شماره اختصاصی پيامک : 30004363227054